III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych w Trzciance:

 

            W organizację III Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych na terenie Trzcianki włączyli się: Biblioteka Parafialna, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej oraz młodzież - kibice Lecha. Oprócz Piły, udział w tym programie wzięły również inne miejscowości naszego regionu: Chodzież, Debrzno, Jastrowie, Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Szamocin, Wyrzysk, Zakrzewo i Złotów. Poza Piłą, tegoroczny program najbogatszy był w Trzciance.
Młodzież - kibice Lecha w niedzielę w dniu 22 lutego 2015 r. przed kościołem św. Jana Chrzciciela prowadzili kwestę na pokrycie kosztów ekshumacji bohaterów narodowych zamordowanych przez komunistycznych oprawców i wrzuconych do bezimiennych grobów na tzw. Łączce na Powązkach. Rozprowadzali także książki o Żołnierzach Wyklętych. Niedzielna kwesta przed kościołem oraz podczas trzcianeckich spotkań przyniosła w sumie kwotę 1450,00 zł. Młodzież ta wraz z Biblioteką Parafialną zebrała przez kilka miesięcy ponad 300 podpisów pod petycją o nadanie nowo powstałemu rondu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza imienia Żołnierzy Wyklętych. Listy z podpisami powierzono Józefowi Urbanowiczowi obecnie mieszkającemu w Kazimierzu k. Poznania, uczestnikowi działającej w latach 1950/51 młodzieżowej organizacji niepodległościowej w Trzciance, aby był sygnatariuszem pisma do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nadania powyższemu rondu imienia Żołnierzy Wyklętych.
Biblioteka Parafialna zaprosiła Józefa Urbanowicza, jako jednego z pięciu żyjących członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej w latach 1950/51, do uczestnictwa w III Pilskich Dniach Żołnierzy Wyklętych. Ta licząca 20 osób organizacja została rozbita przez UB, w wyniku czego wszyscy jej członkowie (poza jednym, który poszedł na współpracę z ubekami i zdradził pozostałych jej członków), skazani zostali na kilkuletnie więzienia. Biblioteka Parafialna zapewniła p. Józefowi zakwaterowanie na cztery doby, aby w tym czasie mógł brać udział w programach zatytułowanych Spotkania ze świadkiem historii w Jastrowiu, Pile i w Trzciance. Trzcianeckie spotkanie miało miejsce w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. Na zakończenie jedna z obecnych na spotkaniu harcerek Julia Kołodziejczyk zaśpiewała kilka patriotycznych piosenek. Józef Urbanowicz miał też okazję spotkać się przy kawie ze swoimi dawnymi kolegami: Jerzym Dąbrowskim, Pawłem Rybańskim i Zbigniewem Zajkowskim. Następnie zrobiono kilka zdjęć z transparentem o Żołnierzach Wyklętych przed budynkiem Muzeum oraz na rondzie na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i Mickiewicza.
Józef Urbanowicz wziął również udział w programie Telewizji Kablowej w kilkudziesięciominutowym programie prowadzonym przez Iwonę Ciechanowicz.
Ponadto Józef Urbanowicz wraz z Edwinem Klessą (Biblioteka Parafialna) oraz Maciejem Strychaczem (kibic Lecha) wzięli udział w dniu 25 lutego 2015 r. posiedzeniach dwóch komisji Rady Miasta (Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisji Spraw Społecznych), na których zaapelowali do Radnych o nadanie rondu proponowanej nazwy. Również wyżej wymienieni wzięli udział w dniu 26 lutego br. w sesji Rady Miasta Trzcianki, podczas której rozpatrywano wnioski o nadanie imienia nowo powstałemu rondu. Rada uchwaliła przy 14. głosach za i przy 3. głosach wstrzymujących się nadanie rondu imienia Żołnierzy Wyklętych. Podczas omawiania tego punktu kibice Lecha rozciągnęli wzdłuż sali sesyjnej kilkumetrowy transparent poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Podczas sesji Burmistrz Krzysztof Czarnecki podziękował Józefowi Urbanowiczowi za jego wkład w walkę z narzuconym Polsce komunistycznym zniewoleniem. Przy tej okazji Burmistrz wręczył p. Józefowi okolicznościowe opracowania dotyczące Trzcianki. W przerwie sesji Józef Urbanowicz udzielił kilka krótkich wywiadów dla lokalnych środków przekazu.
27 lutego br. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie z Kajetanem Rajskim, studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarzem, publicystą współpracującym z różnymi czasopismami i portalami internetowymi. Pomimo młodego wieku pan Kajetan posiada w swoim dorobku kilkanaście książek, z których następujące tytuły były dostępne podczas spotkania autorskiego: Prawdziwy mężczyzna... czyli kto, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych tom I i II. Te ostatnie pozycje były przedmiotem spotkania, podczas którego słuchacze mogli zapoznać się z okolicznościami rozmów przeprowadzanych z dorosłymi już dzisiaj synami i córkami tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Omawiane książki ukazują tragiczne losy rodzin polskich bohaterów narodowych i ciążące na nich przez całe dziesięciolecia piętno zdrajców i wrogów Ojczyzny. O skali tych przeżyć świadczy fakt, że na takie rozmowy część osób zgadzała się dopiero po kilkuletnich namowach, a byli i tacy, którzy nie wyrazili zgody na powrót do tak traumatycznych wspomnień.
Wywiązana na koniec spotkania dyskusja dotyczyła m. in. powodu dla którego tak młody człowiek zajął się losami bohaterów narodowych, których dotychczas nikt nie zbadał.
Dziękując Kajetanowi Rajskiemu za interesujące spotkanie Edwin Klessa poinformował zebranych o podjętej dzień wcześniej uchwale Rady Miasta Trzcianki w sprawie nadania nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza imienia Żołnierzy Wyklętych. Podziękował także młodym ambitnym ludziom - kibicom Lecha - za inicjatywę i za zaangażowanie, za uzbieranie ponad 300 podpisów pod petycją w tej sprawie do Burmistrza i Rady Miasta. Szczególne podziękowanie złożył Józefowi Urbanowiczowi, który jako jeden z pięciu żyjących jeszcze członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej Grunwald, działającej w Trzciance w latach 1950/51, przyjechał do miasta swojej młodości, aby uczestniczyć w III Pilskich Dniach Żołnierzy Wyklętych. Pan Józef, jako żywy świadek historii wziął udział w spotkaniach w Jastrowiu, Pile i w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.
Wymienione na wstępie tytuły książek Kajetana Krajskiego są do wypożyczenia w Bibliotece Parafialnej. Tam też można wypożyczyć wspomnienia Józefa Urbanowicza Ocalić od zapomnienia opisujące działalność młodzieżowej organizacji niepodległościowej Grunwald.
III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych zamyka program w Trzciance, gdzie w dniu 6 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbędzie się dyskusja - dwugłos na temat antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej z udziałem ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB oraz mgra Andrzeja Poniatowskiego - nauczyciela historii w Zespole Szkół Katolickich w Trzciance i pracownika miejscowego Muzeum.