Sympozja Menu:

    XX - Lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance 15.11.2003 r.: Sprawozdanie

Uroczystości jubileuszowe 20-lecia istnienia Biblioteki Parafialnej w Trzciance odbyły się w dniu 15.11.2003 r. Zgodnie z programem o godz. 9.00 odprawiona została przez ks. proboszcza Zbigniewa Wala MS Msza św. w intencji osób prowadzących Bibliotekę. Współkoncelebransami byli: ks. dziekan Ireneusz Maraszkiewicz proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance, ks. dr Waldemar Żurek SDB z Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z Lublina oraz ks. Grzegorz Radzisz - proboszcz z parafii Krostkowo z Diecezji Gnieźnieńskiej.
W sympozjum, które miało miejsce po Mszy św. w sali Domu Parafialnego udział wzięło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych osób m.in. byli: ks. dr Waldemar Żurek, st. kustosz dypl. mgr Piotr Latawiec – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Grzegorz Radzisz z Krostkowa, dr Jolanta Szulc – sekretarz Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, dr Renata Dulian – kustosz Biblioteki Akademii Teologicznej w Krakowie, Burmistrz Miasta Trzcianki p. Marek Kupś, mgr Maria Bochan – dyr. Biblioteki Publicznej w Pile, dyr Bogumiła Dembińska z Biblioteki Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny, dyr Hanna Zygmont z Trzcianeckiego Domu Kultury i dyr. Jan Dolata z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka.
Sympozjum otworzył ks. proboszcz Zbigniew Wal MS, powitał zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych, a następnie wręczył dyplomy i pamiątkowe ikony sześciu osobom, które nieprzerwanie pracowały społecznie w Bibliotece przez całe 20 lat. Były to: Janina Brzozowska, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Zdzisław Kowalski, Amelia Pużyńska i Barbara Żylińska.
Następnie głos zabrała dr Jolanta Szulc - sekretarz Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Dr Jolanta Szulc odczytała list gratulacyjny przysłany przez Przewodniczącego Federacji FIDES ks. dr. Jerzego Witczaka - dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Głos zabrał również dyr Jan Dolata, który złożył życzenia i wraz z dyr Bogumiłą Dembińską i dyr Hanną Zygmont przekazali na ręce Edwina Klessy życzenia, dyplom oraz wspólny prezent dla Biblioteki Parafialnej - skaner.
Dyr Maria Bochan z Biblioteki Publicznej z Piły złożyła gratulacje oraz przekazała dyplom i brakujące numery Kroniki Miasta Poznania oraz Rocznika Nadnoteckiego.
Burmistrz Miasta Trzcianki p. Marek Kupś również złożył gratulacje podkreślając wkład Biblioteki Parafialnej w rozwój kultury w społeczności lokalnej. Wraz z życzeniami przekazał dyplom i album.
Także wszyscy prelegenci poza oficjalnym programem sympozjum przekazali Bibliotece Parafialnej przywiezione w darze książki.
Dla urozmaicenia programu sympozjum wypełnionego sprawozdaniem i sześcioma referatami organizatorzy zaplanowali występy artystyczne. Dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance przedstawiły sztukę teatralną w oparciu o wiersze Jana Brzechwy. Spektakl przygotowała dyr Szkoły Bożena Wargin oraz wychowawczyni p. Agnieszka Drozdowicz. Natomiast swoją poezję pomiędzy prelekcjami czytała autorka Elżbieta Panert-Mumot przy akompaniamencie gitarowym Bartosza Guźmińskiego.
Przebieg sympozjum zgodny był z założonym programem. Jedynie referat opracowany przez dyrektora Biblioteki PAT ks. dra Jana Bednarczyka, ze względu na chorobę Autora, przedstawiony został przez p. dr Renatę Dulian - kustosza Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa.
Uczestnicy sympozjum mieli okazję obejrzeć wystawę niektórych najstarszych ksiąg parafialnych.
Sympozjum zakończone zostało wspólnym obiadem w restauracji "Złoty Róg".
Wszystkie materiały z sympozjum zostały wydrukowane w pozycji „XX-lecie Biblioteki Publicznej w Trzciance”, Trzcianka 2004.

Edwin Klessa